دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
ارتباط با ما
خيابان حكيم نظامي، كوچه سنگتراشها، كوي چهارسوقي ها،مادي خواجه عابد،  دانشكده هنرهاي تجسمي
031-36262681-36262682   :تلفن گويا
  031-36262683تلفكس دفتر دانشكده
 كد پستي8175873463